0 Kč

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož byla reklamace uplatněna v záruční době. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (faktura, paragon), které musí obsahovat údaje jako záruční list.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí zásilky prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
- na e-mailovou adresu provozovatele: [email protected]
- telefonicky na tel. č. 327 571 076
- poštou nebo osobně na adrese prodávajícího: ART-STYLE, Nové Dvory 294, 285 31 Nové Dvory.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vystavit při uplatnění reklamace reklamační protokol.

V případě nutnosti zaslání prodávajícímu zakoupeného zboží zpět je vhodné doručit reklamované zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovny: ART-STYLE, Nové Dvory 294, 285 31 Nové Dvory.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu nákladů spojených s reklamací (dopravné zpět prodávajícímu, balné). V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ostatní právě prohlížejí...

Odběr novinek Odebírat
Kontakt

ART-STYLE
Nové Dvory 294 (u Kutné Hory)
285 31 Nové Dvory

Infolinka: +420 327 571 076
(všední dny od 9.00 do 16.30)
E-mail: [email protected]